Vases – Eric Stepniewski

Vases

020z - Black crystal vase

Eric Stepniewski

8.000 €

062R - Red crystal and brass vase

Eric Stepniewski

4.200 €

096COgold- Blue crystal and brass vase

Eric Stepniewski

5.400 €

096X - Amber crystal and brass vase

Eric Stepniewski

5.400 €

087M - Malachite urn

Eric Stepniewski

8.150 €

056M - Incense burner

Eric Stepniewski

5.800 €

020x - Amber crystal vase

Eric Stepniewski

8.000 €

043 - Crystal vase

Eric Stepniewski

15.650 €

272 - Champagne bucket

Eric Stepniewski

9.900 €

268M - Malachite vase on pedestal

Eric Stepniewski

49.150 €