Vases – Eric Stepniewski

Vases

096X - Amber crystal and brass vase

Eric Stepniewski

10.800 €

087M - Malachite urn

Eric Stepniewski

16.300 €

056M - Incense burner

Eric Stepniewski

15.600 €

020x - Amber crystal vase

Eric Stepniewski

16.000 €

043 - Crystal vase

Eric Stepniewski

31.300 €

272 - Champagne bucket

Eric Stepniewski

13.800 €

268M - Malachite vase on pedestal

Eric Stepniewski

98.300 €

268C - Crystal vase on pedestal

Eric Stepniewski

77.600 €

256L - Lapis vase

Eric Stepniewski

8.200 €

221M - Incense burner

Eric Stepniewski

12.400 €

194R - Red crystal vase

Eric Stepniewski

9.600 €

194C - Crystal vase

Eric Stepniewski

8.700 €