Vases – Eric Stepniewski

Vases

116M - Malachite vase

Eric Stepniewski

9.450 €

171M - Malachite vase

Eric Stepniewski

11.450 €

289L- Lapis and gilted brass 24cts vase

Eric Stepniewski

16.500 €

020z - Black crystal vase

Eric Stepniewski

8.000 €

062R - Red crystal and brass vase

Eric Stepniewski

4.200 €

096COgold- Blue crystal and brass vase

Eric Stepniewski

5.400 €

096X - Amber crystal and brass vase

Eric Stepniewski

5.400 €

087M - Malachite urn

Eric Stepniewski

8.150 €

056M - Incense burner

Eric Stepniewski

5.800 €